I. Charakterystyka jednostki
   1. Nazwa:
  Przedsiębiorstwo Usług komunalnych WODKAN Świątki Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
    

2.Siedziba:
      Polska, województwo warmińsko – mazurskie , powiat Olsztyn, gmina Świątki, Świątki 68 B.

 

3.Status prawny:
      Akt rejestracji – wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców
      pod numerem KRS:0000570608 , Zezwolenie na prowadzenie działalności
      zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydane
      decyzją znak:KI.7021.65.2015 Wójta Gminy Świątki z dnia  09.09.2015 r.

 
4.Organizacja:
       Zarząd jednoosobowy, jednoosobowe kierownictwo, wydzielone stanowisko obsługi oczyszczalni i kanalizacji z tłoczniami i przepompowniami, wydzielone stanowisko obsługi sieci wodociągowych, hydroforni i SUW, grupa transportowo – drogowa ,stanowisko do spraw rozliczeń i kontaktów z odbiorcami,zlecona komórka finansowo- księgowa.               
       
 5.Skład Zarządu i organów nadzorczych:

   Zarząd : - Stanisław Miszczak,
             
                 

   Rada Nadzorcza :  

Przewodniczący              -        Parzych Łukasz
Członek                           -        Szałko Bogusław
Członek                           -        Mackiewicz Łukasz

                                 

6.Struktura kapitału:
 
       Kapitał własny   :  - 455 005,37zł.
kapitał zakładowy   -   453 900zł.
-     kapitał zapasowy     -        1 105,37

II. Zakres działalności
     Podstawową działalnością przedsiębiorstwa jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Dodatkowo Spółka zajmuje się drobnymi remontami dróg gruntowych i brukowanych, remontami budowlanymi o niewielkiej skali skomplikowania, a także innymi pracami zleconymi takimi jak malowanie , cyklinowanie i inne, a także sprzątaniem, koszeniem i innymi pracami komunalnymi.

 
 III.  Bilans otwarcia
1. Kapitał zakładowy Spółki składa się z:
a) aportu ruchomości i nieruchomości wg zał. do aktu założycielskiego o wartości- 363 900zł.
b) wkładu pieniężnego w wysokości 76 000 zł.
c) podwyższenie kapitału zakładowego 14 000 zł.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd